­­­­­

ĐẢNG BỘ HUYỆN THIỆU HÓA    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      ĐẢNG ỦY XÃ THIỆU LÝ              

                     *

 

               

 

 

 

BÀI THU HOẠCH

HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ

TRUNG ƯƠNG 6 - KHÓA XII.

*****

 

 

 

 

Họ và tên : Nguyễn Hữu Chinh

Ngày, tháng, năm sinh : 17/02/1968

Chức vụ : Đảng uỷ viên, Phó chủ tịch HĐND xã.

Đơn vị công tác : UBND xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hoá.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


                              

 

                         

                              

 

                            

 

                                

                                 Thiệu Lý,ngày 25  tháng 01 năm 2018

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT