ỦY BAN NHÂN DÂN – HỘI NÔNG DÂN

                     XÃ THIỆU LÝ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

                                                           

                                                               Thiệu Lý, ngày …. tháng 7 năm 2017

 

 

CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG

HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG CÁC ĐIỂN HÌNH SXKD GIỎI GIAI ĐOẠN 2015– 2017

 

Stt

Nội dung

Người thực hiện

Ghi chú

1

Ổn định, tổ chức

Đ/c Hiến P’ CT HND

7h15 – 7h30’

2

Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại Biểu, khai mạc hội nghị.

Đ/c Bảo PCT UBND

7h30’ – 7h15’

3

Thông qua báo cáo tổng kết.

Đ/c Đước CT HND

7h15’ – 7h45’

4

Tham luận, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay của hộ điển hình.

Đ/c Bảo PCT UBND

7h45’ – 8h15’

5

Ý kiến chỉ đạo của Hội cấp trên, Đại diện Cấp ủy chính  quyền địa phương.

Đ/c Đước CT HND

8h15’ – 9h00’

6

Đáp từ, tổng hợp ý kiến

Đ/c Bảo PCT UBND

9h00’ – 10h15’

7

Công tác thi đua khen thưởng.

Đ/c Thành

10h15’ – 10h35’

8

Bầu đoàn đại biểu đi dự hội nghị cấp trên.

Đ/c Đước CT HND

10h35’ – 11h00’

9

Phát động thi đua, kết luận, bế mạc hội nghị

Đ/c  Bảo PCT  UBND

11h00’ – 11h30’

 

ỦY BAN NHÂN DÂN - HỘI NÔNG DÂN

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT