Huyện Thiệu Hóa sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019

Đăng lúc: 24/09/2019 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 9/9/2019, huyện Thiệu Hóa tổ chức Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 – 2019. Dự hội nghị có Thượng Tá Vũ Văn Tùng, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Hoàng Văn Toản- TUV- BT HU- CT HĐND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, lãnh đạo đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, các đồng chí Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, trưởng công an các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo sơ kết xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019. Báo cáo nêu rõ:Trong 10 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trươngcủa Đảng, chính sách pháp luật nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Luật Quốc phòng, Luật DQTV, Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên, Pháp lệnh về bảo vệ các công trình quốc phòng và khu quân sự… Công tác xây dựng nền Quốc phòng toàn dân trên địa bàn huyện được triển khai tích cực, đạt được kết quả khá toàn diện, vững chắc. Nổi bật là xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận ANND ngày càng vững chắc, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững mạnh, đi vào chiều sâu. Thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, nhận diện đấu tranh với âm mưu diễn biến hòa bình, các thế lực thù địch và phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng được chú trọng; tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH được giữ vững. Lực lượng vũ trang huyện được xây dựng ngày càng vững mạnh, thật sự là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Lực lượng thường trực tiếp tục được kiện toàn, tổ chức biên chế cơ quan quân sự và Công an theo đúng quy định, phù hợp với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ QPAN của địa phương; Hàng năm tổ chức huấn luyện theo đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Lực lượng Dân quân tự vệ, công an xã, tổ an ninh trật tự được xây dựng theo phong châm “Vững mạnh, rộng khắp”, đạt tỷ lệ 1,13% dân số. Hàng năm huyện đã tổ chức các cuộc luyện tập, diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập ứng phó lụt bão, tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “Thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn”. Trong đó diễn tập KVPT huyện TH- 09, TH 18 có quy mô lớn, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đàon thể trong từng trạng thái quốc phòng từ thời bình sang thời chiến. Tổ chức tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục kiên thức quốc phòng trong các cơ quan, tổ chức, công dân. Trong xây dựng nền QPTD đã chú trọng kết hợp phát triển kinh tế với củng cố QP- AN, xây dựng xã, thị trấn vũng mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu. Phát huy tốt vai trò tham mưu của Quân sự, Công an, và các ban ngành đoàn thể huyện trong xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ; hàng năm huyện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển KT-XH, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.

Trong những năm tới, huyệnThiệu HóA tiếp tục quán triệt, quan điểm đường lối quốc phòng, quân sự của và Nhà nước, nâng cao nhận thức của các cấp các ngành cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng tiềm lực về chính trị, tinh thần; xây dựng hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đầu tư phát triển kinh tế. Giữ vững và đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân và lực lượng vũ trang. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quan sự cho các lực lượng bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thượng Tá Vũ Văn Tùng, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những kết quả trong xây dựng nền quốc phòng trên địa bàn huyện trong 10 năm qua.Để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong những năm tới, các đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương và lực lượng vũ trang trong toàn huyện cần quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về quân sự, quốc phòng, trên cơ sở đó đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân của từng ngành, từng lĩnh vực; Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng- an ninh; tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội, thường xuyên chăm lo khối đại đoàn kết toàn dân; Xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận để làm rõ thêm những khó khăn vướng mắc, những tồn tại hạn chế để tìm giải pháp phù hợp thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời gian tới.

Phát biểukết luận hội nghị, đồng chí , Hoàng Văn Toản- TUV- BT HU- CT HĐND huyện, đề nghị các cấp uỷ, chính quyền, ban ngành, đoàn thể huyện và các địa phương quán triệt sâu sắc quan điểm tư duy mới vè quốc phòng- an ninh, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân; tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh cấp huyện và cấp cơ sở, đưa hoạt động công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đi vào nề nếp; Tổ chức thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ và chính sách hậu phương quân đội; đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội gắn với xây dựng tiềm lực quốc phòng vững mạnh; Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, các ban ngành, đoàn thể chủ động nắm chắc tình hình, xử lý có hiệu quả khi có tình huống xảy ra, giữ vững ổn định ANCT, TTATXH trên địa bàn huyện;

Nhân dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân, đã có thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019.

Thanh Mai

Huyện Thiệu Hóa sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019

Đăng lúc: 24/09/2019 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 9/9/2019, huyện Thiệu Hóa tổ chức Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 – 2019. Dự hội nghị có Thượng Tá Vũ Văn Tùng, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Hoàng Văn Toản- TUV- BT HU- CT HĐND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, lãnh đạo đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, các đồng chí Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, trưởng công an các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo sơ kết xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019. Báo cáo nêu rõ:Trong 10 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trươngcủa Đảng, chính sách pháp luật nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Luật Quốc phòng, Luật DQTV, Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên, Pháp lệnh về bảo vệ các công trình quốc phòng và khu quân sự… Công tác xây dựng nền Quốc phòng toàn dân trên địa bàn huyện được triển khai tích cực, đạt được kết quả khá toàn diện, vững chắc. Nổi bật là xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận ANND ngày càng vững chắc, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững mạnh, đi vào chiều sâu. Thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, nhận diện đấu tranh với âm mưu diễn biến hòa bình, các thế lực thù địch và phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng được chú trọng; tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH được giữ vững. Lực lượng vũ trang huyện được xây dựng ngày càng vững mạnh, thật sự là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Lực lượng thường trực tiếp tục được kiện toàn, tổ chức biên chế cơ quan quân sự và Công an theo đúng quy định, phù hợp với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ QPAN của địa phương; Hàng năm tổ chức huấn luyện theo đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Lực lượng Dân quân tự vệ, công an xã, tổ an ninh trật tự được xây dựng theo phong châm “Vững mạnh, rộng khắp”, đạt tỷ lệ 1,13% dân số. Hàng năm huyện đã tổ chức các cuộc luyện tập, diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập ứng phó lụt bão, tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “Thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn”. Trong đó diễn tập KVPT huyện TH- 09, TH 18 có quy mô lớn, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đàon thể trong từng trạng thái quốc phòng từ thời bình sang thời chiến. Tổ chức tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục kiên thức quốc phòng trong các cơ quan, tổ chức, công dân. Trong xây dựng nền QPTD đã chú trọng kết hợp phát triển kinh tế với củng cố QP- AN, xây dựng xã, thị trấn vũng mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu. Phát huy tốt vai trò tham mưu của Quân sự, Công an, và các ban ngành đoàn thể huyện trong xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ; hàng năm huyện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển KT-XH, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.

Trong những năm tới, huyệnThiệu HóA tiếp tục quán triệt, quan điểm đường lối quốc phòng, quân sự của và Nhà nước, nâng cao nhận thức của các cấp các ngành cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng tiềm lực về chính trị, tinh thần; xây dựng hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đầu tư phát triển kinh tế. Giữ vững và đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân và lực lượng vũ trang. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quan sự cho các lực lượng bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thượng Tá Vũ Văn Tùng, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những kết quả trong xây dựng nền quốc phòng trên địa bàn huyện trong 10 năm qua.Để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong những năm tới, các đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương và lực lượng vũ trang trong toàn huyện cần quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về quân sự, quốc phòng, trên cơ sở đó đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân của từng ngành, từng lĩnh vực; Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng- an ninh; tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội, thường xuyên chăm lo khối đại đoàn kết toàn dân; Xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận để làm rõ thêm những khó khăn vướng mắc, những tồn tại hạn chế để tìm giải pháp phù hợp thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời gian tới.

Phát biểukết luận hội nghị, đồng chí , Hoàng Văn Toản- TUV- BT HU- CT HĐND huyện, đề nghị các cấp uỷ, chính quyền, ban ngành, đoàn thể huyện và các địa phương quán triệt sâu sắc quan điểm tư duy mới vè quốc phòng- an ninh, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân; tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh cấp huyện và cấp cơ sở, đưa hoạt động công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đi vào nề nếp; Tổ chức thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ và chính sách hậu phương quân đội; đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội gắn với xây dựng tiềm lực quốc phòng vững mạnh; Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, các ban ngành, đoàn thể chủ động nắm chắc tình hình, xử lý có hiệu quả khi có tình huống xảy ra, giữ vững ổn định ANCT, TTATXH trên địa bàn huyện;

Nhân dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân, đã có thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019.

Thanh Mai

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT