Sơ kết xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2018

Đăng lúc: 09/06/2018 (GMT+7)
100%

BCĐ XÂY DỰNG NTM

XÃ THIỆU LÝ

Số: ……/BC-BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thiệu Lý, ngày10 tháng 06 năm 2018

BÁO CÁO

Rà soát các tiêu chí NTM 6 tháng đầu năm 2018

I/ Kết quả rà soát các tiêu chí NTM

1) Công tác lãnh, chỉ đạo

Ban chỉ đạo, Ban quản lý của xã đã phân công các thành viên phụ trách các thôn căn cứ vào tình hình thực tế để tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình và xây dựng kế hoạch cho thời gian tiếp theo; tiểu ban của thôn hoạt động tương đối đồng đều. Một số thôn có cách làm hay, sáng tạo nên kết quả đạt cao như: thôn 3 và thôn 9.

2) Công tác tuyên truyền, vận động .

Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai thực hiện một cách tích cực, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm chuyển tải mục đích, ý nghĩa cũng như quyền lợi và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã đã về đích Nông thôn mới năm 2016 để nhân dân biết tích cực tham gia đóng góp, hưởng ứng các phong trào xây dựng nông thôn mới giữ vững xã đạt chuẩn NTM giai đoạn tiếp theo. Xác định phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí là mục tiêu chính trị quan trọng của xã. Ngoài việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: phát trên đài truyền thanh của xã; các hội nghị từ xã đến thôn; chương trình tập huấn của các tổ chức đoàn thể. Việc tuyên truyền được lồng ghép vừa Phát động “Phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM”, vừa thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng NTM”. Trong quý 1: có 10 bài tuyên truyền và vận động nhân dân tập trung góp sức để năm 2018 củng cố hệ thống giao thông thủy lợi, chuyển đổi ruộng đất. mua thẻ BHYT của các thành viên trong gia đình, về Vệ sinh ATTP và vệ sinh môi trường trong khu dân cư.

2) Kết quả rà soát các tiêu chí xây dựng NTM đến quý 1/2018

Sau khi xã đạt chuẩn NTM §¶ng bé vµ nh©n d©n xã Thiệu Lý phÊn ®Êu gi÷ v÷ng danh hiÖu vµ n©ng cao chÊt l­­îng X· N«ng th«n míi trong giai ®o¹n tíi. Đến nay xã đã đạt và giữ vững 19/19 tiêu chí.

Tiêu chí số 5 về Trường học: đã tiến hành tu sửa mua sắm trang thiết bị 3 phòng chức năng lý, hóa, sinh và nâng cấp khuôn viên và sân hoạt động thể chất của trường Trung học cơ sở để chuẩn bị công nhận đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2016-2020 với tổng giá trị 850 triệu đồng. Thời gian từ năm 2017 đến hết quý 1 năm 2018(Năm 2017 đã thực hiện với tổng đầu tư là 400 triệu đồng).

Tiêu chí số 15 về y tế: tích cực vận động nhân dân mua BHYT đến nay xã đạt 85,7% người tham gia mua BHYT.

Đối với phát triển các mô hình: Tuyên truyền vận động nhân dân phát triển các mô hình kinh tế, luôn quan tâm, động viên và tạo mọi điều kiện để các hộ nông dân phát triển sản xuất, phát triển theo hướng hàng hóa nâng cao giá trị kinh tế như: thay thế cây lúa bằng cây rau như dưa chuột, bí xanh. Trên địa bàn xã đã có một số mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Trồng cây dược liệu của hộ ông Tương thôn 8 được tỉnh hỗ trợ 50 triệu ; trang trại của ông Khoản thôn 1, trồng cây rau của Ông Hai và ông Huấn thôn 1, Gia trại của hộ ông Siêu thôn 3.

3) Kết quả huy động nguồn vốn

Tổng kết quả Huy động vốn:

8000 triệu đồng

Ngân sách Tỉnh

Ngân sách Của xã:

450 triệu đồng

Vốn nhân dân tự bỏ chỉnh trang, xây mới trong khu dân cư

5500 triệu đồng

Vốn tín dụng: Nhân dân vay để chỉnh trang nhà cửa và phát triển kinh tế

2000 triệu đồng

II/ Kế hoạch quý 2/2018

1. Kế hoạch Qúy 2/2018

- Ban chỉ đạo xã chỉ đạo tiếp tục xây dựng, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí Xây dựng NTM. Tiếp tục các bước tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2018.

- Chỉ đạo các thôn 1, thôn 3, thôn 8, thôn 9 đăng ký thôn đạt chuẩn nông thôn mới 2018 củng cố và nâng cao các chất lượng tiêu chí theo quyết định 2392 ngày 06/07/2017 của UBND tỉnh.

- Phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn về tiêu chí ATTP năm 2018.

- Tiếp tục đầu tư nang cao chất lượng nhóm tiêu chí hạ tầng như: cầu cống kênh mương khi có thưởng 1 tỷ từ ngân sách tỉnh cho xã đạt chuẩn NTM năm 2016.

- Khởi công xây dựng các công trình hạng mục của trường Tiểu học như: Văn phòng hiệu bộ, nhà để xe, tường rào, vườn thiên nhiên từ Nguồn vốn Phi Chính Phủ với tổng mức đầu tư đạt 500 triệu đồng vốn đối ứng của xã là 50 triệu đồng.

2. Đề xuất, kiến nghị

Sớm giải ngân số tiền hỗ trợ còn lại theo Nghị quyết HĐnd tỉnh cho xã để hoàn thiện công trình Trung tâm Văn hóa – thể thao xã Thiệu Lý và tiền thưởng 1 tỷ của Tỉnh cho xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.

Đề nghị UBND huyện duyệt hỗ trợ cho mô hình trồng cây dược liệu một phần kinh phí theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2017.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

(BÍ THƯ ĐẢNG ỦY)


Sơ kết xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2018

Đăng lúc: 09/06/2018 (GMT+7)
100%

BCĐ XÂY DỰNG NTM

XÃ THIỆU LÝ

Số: ……/BC-BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thiệu Lý, ngày10 tháng 06 năm 2018

BÁO CÁO

Rà soát các tiêu chí NTM 6 tháng đầu năm 2018

I/ Kết quả rà soát các tiêu chí NTM

1) Công tác lãnh, chỉ đạo

Ban chỉ đạo, Ban quản lý của xã đã phân công các thành viên phụ trách các thôn căn cứ vào tình hình thực tế để tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình và xây dựng kế hoạch cho thời gian tiếp theo; tiểu ban của thôn hoạt động tương đối đồng đều. Một số thôn có cách làm hay, sáng tạo nên kết quả đạt cao như: thôn 3 và thôn 9.

2) Công tác tuyên truyền, vận động .

Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai thực hiện một cách tích cực, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm chuyển tải mục đích, ý nghĩa cũng như quyền lợi và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã đã về đích Nông thôn mới năm 2016 để nhân dân biết tích cực tham gia đóng góp, hưởng ứng các phong trào xây dựng nông thôn mới giữ vững xã đạt chuẩn NTM giai đoạn tiếp theo. Xác định phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí là mục tiêu chính trị quan trọng của xã. Ngoài việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: phát trên đài truyền thanh của xã; các hội nghị từ xã đến thôn; chương trình tập huấn của các tổ chức đoàn thể. Việc tuyên truyền được lồng ghép vừa Phát động “Phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM”, vừa thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng NTM”. Trong quý 1: có 10 bài tuyên truyền và vận động nhân dân tập trung góp sức để năm 2018 củng cố hệ thống giao thông thủy lợi, chuyển đổi ruộng đất. mua thẻ BHYT của các thành viên trong gia đình, về Vệ sinh ATTP và vệ sinh môi trường trong khu dân cư.

2) Kết quả rà soát các tiêu chí xây dựng NTM đến quý 1/2018

Sau khi xã đạt chuẩn NTM §¶ng bé vµ nh©n d©n xã Thiệu Lý phÊn ®Êu gi÷ v÷ng danh hiÖu vµ n©ng cao chÊt l­­îng X· N«ng th«n míi trong giai ®o¹n tíi. Đến nay xã đã đạt và giữ vững 19/19 tiêu chí.

Tiêu chí số 5 về Trường học: đã tiến hành tu sửa mua sắm trang thiết bị 3 phòng chức năng lý, hóa, sinh và nâng cấp khuôn viên và sân hoạt động thể chất của trường Trung học cơ sở để chuẩn bị công nhận đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2016-2020 với tổng giá trị 850 triệu đồng. Thời gian từ năm 2017 đến hết quý 1 năm 2018(Năm 2017 đã thực hiện với tổng đầu tư là 400 triệu đồng).

Tiêu chí số 15 về y tế: tích cực vận động nhân dân mua BHYT đến nay xã đạt 85,7% người tham gia mua BHYT.

Đối với phát triển các mô hình: Tuyên truyền vận động nhân dân phát triển các mô hình kinh tế, luôn quan tâm, động viên và tạo mọi điều kiện để các hộ nông dân phát triển sản xuất, phát triển theo hướng hàng hóa nâng cao giá trị kinh tế như: thay thế cây lúa bằng cây rau như dưa chuột, bí xanh. Trên địa bàn xã đã có một số mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Trồng cây dược liệu của hộ ông Tương thôn 8 được tỉnh hỗ trợ 50 triệu ; trang trại của ông Khoản thôn 1, trồng cây rau của Ông Hai và ông Huấn thôn 1, Gia trại của hộ ông Siêu thôn 3.

3) Kết quả huy động nguồn vốn

Tổng kết quả Huy động vốn:

8000 triệu đồng

Ngân sách Tỉnh

Ngân sách Của xã:

450 triệu đồng

Vốn nhân dân tự bỏ chỉnh trang, xây mới trong khu dân cư

5500 triệu đồng

Vốn tín dụng: Nhân dân vay để chỉnh trang nhà cửa và phát triển kinh tế

2000 triệu đồng

II/ Kế hoạch quý 2/2018

1. Kế hoạch Qúy 2/2018

- Ban chỉ đạo xã chỉ đạo tiếp tục xây dựng, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí Xây dựng NTM. Tiếp tục các bước tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2018.

- Chỉ đạo các thôn 1, thôn 3, thôn 8, thôn 9 đăng ký thôn đạt chuẩn nông thôn mới 2018 củng cố và nâng cao các chất lượng tiêu chí theo quyết định 2392 ngày 06/07/2017 của UBND tỉnh.

- Phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn về tiêu chí ATTP năm 2018.

- Tiếp tục đầu tư nang cao chất lượng nhóm tiêu chí hạ tầng như: cầu cống kênh mương khi có thưởng 1 tỷ từ ngân sách tỉnh cho xã đạt chuẩn NTM năm 2016.

- Khởi công xây dựng các công trình hạng mục của trường Tiểu học như: Văn phòng hiệu bộ, nhà để xe, tường rào, vườn thiên nhiên từ Nguồn vốn Phi Chính Phủ với tổng mức đầu tư đạt 500 triệu đồng vốn đối ứng của xã là 50 triệu đồng.

2. Đề xuất, kiến nghị

Sớm giải ngân số tiền hỗ trợ còn lại theo Nghị quyết HĐnd tỉnh cho xã để hoàn thiện công trình Trung tâm Văn hóa – thể thao xã Thiệu Lý và tiền thưởng 1 tỷ của Tỉnh cho xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.

Đề nghị UBND huyện duyệt hỗ trợ cho mô hình trồng cây dược liệu một phần kinh phí theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2017.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

(BÍ THƯ ĐẢNG ỦY)


CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT